שלום אורח | כניסה חשבון    
 
 
 
 
 
המדריך המלא להעסקת מטפלת
 

 

זכויות מטפלת

ישנם מספר פרטים שהינכם חייבים לדעת על העסקת מטפלת. על פי החוק מטפלת זכאית לשכר, דמי נסיעות, דמי הבראה, חופשה שנתית ודמי מחלה. בנוסף לכך, המעסיק חייב לשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

ביטוח לאומי
אם הינכם מעסיקים עובדת במשק ביתכם, לרבות מטפלת לילדים, אתם מחויבים לרשום את העובדת במוסד לביטוח לאומי תוך שבועיים מיום העסקתה, לדווח עליה ולשלם דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות בעבורה.

שיעורי דמי הביטוח הינם:
• 7.25% - בעד עובד "תושב ישראל", שמלאו לו 18 שנה ועדיין לא מלאו לו 65 שנה כשמדובר בגבר ו- 60 שנה כשמדובר באישה, גם אם מקום מגוריו/ה ביהודה ושומרון. המעסיק ינכה משכר עובדים אלה דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות בשיעור 2%. בדרך כלל המשפחה משלמת דמי ביטוח בריאות עבור המטפלת.
• 6.25% - בעד עובד גבר "תושב ישראל" בגיל 65 שנה ומעלה, או 60 שנה ומעלה כשמדובר באישה, שאינם מקבלים קצבת זקנה. המעסיק ינכה משכר עובדים אלה דמי ביטוח בריאות בשיעור 1%.
• 2.00% - בעד עובד "תושב ישראל", שעדיין לא מלאו לו 18 שנה, וכן בעד עובד המקבל קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי, גם אם מקום מגוריו ביהודה ושומרון.
מועדי תשלום דמי ביטוח בעבור עובד במשק בית הינם: ב-10 בינואר - עבור החודשים יולי-דצמבר, וב-10 ביולי - עבור החודשים ינואר - יוני.
לחישוב דמי ביטוח לאומי מומלץ להיכנס לאתר של ביטוח לאומי. ניתן לקבל את שוברי התשלום בסניף הביטוח הלאומי הקרוב לאזור מגוריכם או לפתוח תיק מעסיק דרך האינטרנט ולבצע תשלומים דרך כרטיס אשראי. התשלום מזכה את המטפלת בגמלאות, ואם היא נפגעת תוך כדי עבודה - היא זכאית לפיצויים.
קישור לביטוח לאומי

שכר מינימום
המעביד חייב בתשלום שכר שלא יפחת משכר המינימום שנקבע בהתאם לחוק.

שכר של אופר (מטפלת עם לינה)
מטפלת המתגוררת בבית המעסיק אינה זכאית לתשלום עבור שעות נוספות, לכן נקבע בחוק ששכרה חייב להיות שכר המינימום + 30% לפחות.

מועד תשלום השכר
המעביד חייב בתשלום השכר ביום האחרון של החודש שבעדו משתלם השכר, ולא יאוחר מה-9 לחודש העוקב.

דמי נסיעות
כל מעביד חייב בהשתתפות בדמי הנסיעה הממשיים, שמוציא העובד בדרכו לעבודה וחזרה ממנה בתחבורה הציבורית - עד לתקרה שנקבעת מפעם לפעם. התקרה הנוכחית היא 21.14 ₪ ליום. הבסיס לחישוב דמי הנסיעה הוא עלות הנסיעה בכרטיסיית הנחה למספר נסיעות או כרטיס חופשי-חודשי. ניתן לכלול את התשלום בגין דמי נסיעות בשכר הכולל - אם המעביד מעוניין בכך, עליו לסכם זאת מראש מפורשות עם המטפלת ולציין זאת בכתב, כדי שלא תעלה אחר כך טענה שלא שולמו לה דמי נסיעות.

חופשה
אם עובדת עבדה מינימום 200 ימי עבודה בשנה - היא זכאית למכסת ימי החופשה המלאה.
 

ותק בשנים

זכאות נטו לעובדים 6 ימי עבודה

זכאות נטו לעובדים 5 ימי עבודה

4-1

12

10

5

14

12

6

16

14

כאשר מתקיימים יחסי עובד-מעביד במשך כל שנת עבודה והעובדת עבדה פחות מ-200 יום בשנה - יהיה מספר ימי החופשה חלק יחסי ממספר ימי החופשה המגיעים לעובד במשרה מלאה. על מנת לערוך חישוב ימי חופשה במשרה חלקית (בעבודה שהיא פחות מ-200 ימים בשנה), יש לחשב את מספר ימי העבודה באותה שנה, לחלקם ב-200 ולהכפיל מספר זה במספר ימי החופשה שמגיע לעובד במשרה מלאה, דהיינו 10 ימי חופשה בשנה הראשונה עד הרביעית, 11 יום בשנה החמישית וכן הלאה.
לדוגמה : עובד שהועסק פעמיים בשבוע במשך שנתיים - לכמה ימי חופשה הוא זכאי בשנה השנייה? 2 ימים בשבוע כפול 52 (מס' השבועות בשנה) = 104 (מספר ימי עבודה בשנה).
104 לחלק ב- 200 ולהכפיל ב- 10 (מכסת ימי חופשה בשנה) = 5.2 ימי חופשה.

אם מדובר בעבודה בתקופה שהיא פחות משנה: העובד יהיה זכאי למכסת ימי החופשה המלאה אם צבר 240 ימי עבודה בתקופה זו. אם צבר פחות מ- 240 ימי עבודה - החישוב הוא זהה, אלא שיש לחלק את מספר ימי העבודה בחלק מהשנה ב- 240 ימים.
לדוגמה: עובד שעבד 3 פעמים בשבוע במשך 9 חודשים - לכמה ימי חופשה הוא זכאי?
9 חודשים = 39 שבועות.
3 פעמים בשבוע כפול 39 שבועות = 117 ימי עבודה.
117 לחלק ב 240 ולהכפיל ב- 10 (מכסת ימי חופשה בשנה) = 4.87 ימי חופשה.

שיעור התשלום המגיע לעובד בזמן החופשה השנתית: עובד בשכר יקבל את שכר העבודה היומי הממוצע כפול מספר ימי חופשה. שכר העבודה היומי הממוצע יחושב לפי השכר ברבע השנה של העבודה המלאה ביותר (שלושה חודשים רצופים) בשנים-עשר החודשים שקדמו לחופשה, בחילוק ל –90.

דמי חגים
• עובד בשכר חודשי זכאי לתשלום עבור ימי חג.
• עובד בשכר יומי (לפי שעה) שעבד 3 חודשים במקום עבודתו - זכאי לתשלום עבור 9 ימי חג והם: שני ימי ראש השנה, יום הכיפורים, שני ימי סוכות (ראשון ואחרון), שני ימי פסח (ראשון ואחרון), חג השבועות ויום העצמאות.
העובד זכאי לתשלום עבור ימי החג אם לא נעדר מעבודתו יום לפני החג ויום אחרי החג, אלא אם הדבר היה בהסכמת המעביד.


דמי מחלה
חוק דמי מחלה קובע שהמעסיק חייב לשלם לעובד בעבור ימי מחלתו, בתנאי שהעובד הביא אישור רשמי על כך מקופת החולים שאליה הוא משתייך. זכאות צבירת המחלה היא בשיעור של יום וחצי לחודש, עד 18 יום בשנה עם זכות צבירה למקסימום 90 יום. אין משלמים עבור היום הראשון, שנקרא יום המתנה. עבור היום השני והשלישי זכאי העובד ל- 37.5% משכרו, והחל מהיום הרביעי ואילך יהיה זכאי העובד ל- 75% משכרו.
משרה חלקית - נתונים אלה מתייחסים לשבוע עבודה בן שישה ימים. עבור משרה חלקית יינתנו הטבות בשיעור חלקי ויחסי.

דמי הבראה
מטפלת זכאית לדמי הבראה אם עבדה באותו מקום עבודה שנה אחת לפחות.
גובה דמי הבראה ליום הוא 331 ₪ (החל מ-1 ביולי 2008).
מספר ימי ההבראה המגיעים למטפלת בהתאם לוותק שלה בעבודה הם 5 ימים בעד השנה הראשונה, 6 ימים בעד השנה השנייה והשנה השלישית (בעד כל אחת מהן), 7 ימים בעד השנה הרביעית עד העשירית (הרשימה נמשכת).
משרה חלקית - נתונים אלה מתייחסים לשבוע עבודה בן שישה ימים. עבור משרה חלקית יינתנו הטבות בשיעור חלקי ויחסי.

ביטוח הפנסיה 
כל מעסיק חייב להפריש תשלומים לקרן פנסיה עבור כל עובד, כולל מטפלות. מטפלת שתשלים 6 חודשי עבודה תהיה זכאית לביטוח פנסיה

פיצויי פיטורין
מטפלת שפוטרה לאחר שעבדה באותו מקום עבודה שנה ומעלה זכאית לפיצויי פיטורין. שיעור הפיצויים המגיע הוא משכורת חודשית אחרונה עבור כל שנת עבודה בפועל וחלק יחסי מכך עבור חלק משנה. פיצויי הפיטורין מחושבים על בסיס השכר ברוטו ללא החזרי הוצאות. מטפלת זכאית לדמי פיטורין גם אם היא מתפטרת לאחר שילדה על מנת לטפל בתינוקה. כמו כן, הזכאות תקפה עבור מטפלת שחלתה ובידה אישור רפואי המחייב הפסקת עבודה, במקרה של מחלת אחד מבני המשפחה המחייבת טיפול צמוד, ובמקרה של הרעת תנאי העבודה (שינוי בשעות ובימי העבודה, העתקת מקום העבודה).

*גובה שכר מינימום ותשלומים שונים יכולים להשתנות מעת לעת לכן יש לפנות לביטוח לאומי לבירור הנושא.

 

 
 
 
תקנון  |  אודות  |  שרות לקוחות  |  קישורים 
 
 
כל הזכויות שמורות לסוכנות בייביסיטר 2002-2021